Jak uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych i technicznych

Według prawa osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności mogą się starać o częściowy zwrot kosztów likwidowania barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą otrzymać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, w tym: budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego; dostawę, zakup i montaż urządzeń do transportu pionowego (podnośnika, windy przyściennej, platformy); zakup i montaż poręczy i uchwytów; likwidację progów; przystosowanie drzwi; położenie wykładziny antypoślizgowej; zakup odpowiednio przystosowanego wyposażenia kuchni i łazienki; a także zakup i montaż innych urządzeń umożliwiających bądź ułatwiających osobie niepełosprawnej poruszanie się w mieszkaniu i budynku.

wózek inwalidzki

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą również ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych utrudniających im poruszanie się, ale także: zakupu i montażu sygnalizacji dźwiękowej; oznakowania elementów wyposażenia innymi kolorami i fakturami; zakupu i montażu kuchni elektrycznej w miejsce gazowej lub węglowej; zakupu i montażu telefonu; montażu dodatkowego oświetlenia lub wprowadzenia w nim zmian.

Można też ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier poza budynkiem, na przykład wyrównania powierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię, oznakowania narożników budynku oraz oznakowania elementów pionowych i poziomych małej architektury.

Aby móc się ubiegać o dofinansowanie barier architektonicznych, osoby niepełnosprawne muszą być właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź też mieć zgodę właściciela nieruchomości, w której mieszkają. Natomiast w przypadku innych rodzajów barier – nie trzeba być właścicielem, natomiast musi to być uzasadnione potrzebami związanymi z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie można uzyskać w kwocie równiej do 80% kosztów przedsięwzięcia, a zarazem nie większej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Mogą się o nie ubiegać jedynie te osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymały takiego dofinansowania z Funduszu. Niestety nie ma żadnej gwarancji otrzymania go, gdyż środki są ograniczone, a chętnych jest wielu. Otrzymuje się punkty pod względem określonych kryteriów, takich jak m.in. warunki mieszkaniowe, średni dochód na członka rodziny, deklarowany udział własny czy też liczba osób w gospodarstwie domowym. Na ich podstawie ustalana jest kolejka oczekujących. Należy wziąć pod uwagę, że PCPR sprawdzi wiarygodność podanych informacji i dokona wizji lokalnej, a jeśli coś okaże się niezgodne z prawdą, wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.